Tetragon-Politika-integrisanih-sistema-menadzmenta

Politika integrisanih sistema menadžmenta 

Politika integrisanih sistema menadžmenta ogleda se u uspostavljanju, održavanju i unapređenju integrisanih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda 1S0 9001:2015, 1S0 14001:2015 i OHSAS 18000 čijom primenom se obezbeđuje sklad između organizacije i interesa svih zainteresovanih strana kao i ostvarenje misije i strateških usmerenja oragnizacije. Tetragon d.o.o. proizvodi i prodaje lepkove koji se po svom sastavu mogu podeliti na nekoliko grupa: dekstrinski, disperzioni (na bazi PVA-c, PVOH i EVA polimera), kazeinski i kontaktni. Proizvodnja lepkova treba da bude tako organizovana da ispuni sve zakonske obaveze vezano za kvalitet proizvoda, zaštitu sredine kao i bezbednosti i zdravlja na radu, da obezbedi kvalitet koji ćе ispuniti zahteve kupca uz smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.
 • Upoznavanje zaposlenih sa misijom, vizijom, sistemom vrednosti i strateškim usmerenjima organizacije,
 • Permanentno osposobІjavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih u svim obІastima poslovanja značajnim za ostvarivanje strateškog usmerenja,
 • Podizanjem svesti o značaju kvaliteta, značaju životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu,
 • ldentifikaciju svih aspekata životne sredine i stavljanje pod kontrolu značajnih aspekata,
 • Sistematsko smanjivanje emisije štetnih materija u okolinu, racionalno korišćenje resursa i energije, minimiziranje upotrebe štetnih materija i količine otpadnih materija,
 • Obezbeđenje resursa pre svega kadrova i opreme za proizvodnju, kojima se garantuje realno ostvarivanje definisanih strateških usmerenja, odnosno bolja konkurentnost proizvoda u pogledu kvaliteta, cena i rokova isporuke,
 • Negovanje partnerskih odnosa sa isporučiocima reprometala, kupcima proizvoda i drugim relevantnim zainteresovanim stranama,
 • Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda sa aspekta funkcionalnosti, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu
 • Brigu o zaposlenima, njihovom zdravlju i sigurnosti na radu,
 • Puni doprinos svakog zaposlenog,
 • Periodično preispitivanje efikasnosti i efektivnosti integrisanih sistema menadžmenta u cilju stvaranja podloge za poboljšanja,
 • Neprekidno preispitivanje i usklađivanje strateškog usmerenja organizacije sa zahtevima i očekivanjima zainteresovanih strana,
 • Sistematsko preduzimanje mera u cilju smanjenja nivoa identifikovanih rizika u pogledu kvaliteta proizvoda i životne sredine, zaštite na radu, uz praćenje i analizu postignutih učinaka.
ISO-9001
ISO-14001
OHSAS14001

PROIZVODI

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH CEVI (HILZNI)

Papirne cevi se proizvode savijanjem i lepljenjem više slojeva papira odnosno kartona. Takozvano motanje može biti spiralno, paralelno ili konusno. Cevi se mogu praviti počevši od dva sloja papira pa čak i do 30. Pritisna čvrstoća cevki zavisi od kvaliteta papira ali delimično i od vrste lepka. Pritisna čvrstoća se meri nakon potpunog sušenja cevi. Zavisno od namene cevi i brzine mašine mogu se koristiti različiti tipovi lepka. Za transportne hilzne uobičajeno je da se koriste dekstinski lepkovi dok se za brze mašine i tankozide hilzne preporučuju polivinilacetatni lepkovi. Lepak se može nanositi kaskadno, valjcima, potapanjem ili diznom.

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH CEVI (HILZNI)

Tekol TG-12 Dekstrinski lepak za papirne cevi Odlično lepljenje, srednji viskozitet
Tekol TG-12 B Dekstrinski lepak za papirne cevi Nizak viskozitet, odlično lepljenje
Tekol TG-12 D Dekstrinski lepak za papirne cevi Visoka početna lepljivost i visoka pritisna čvrstoća
Tekol TG-12 L Dekstrinski lepak za papirne cevi Visok viskozitet, visoka  početna lepljivost
Tekol TG-12 P Dekstrinski lepak za papirne cevi Nizak viskozitet, odlično lepljenje
Tekol TG-1210 Dekstrinski lepak za papirne cevi Visoka suva materija, odlično lepljenje
Tekol TG-1220 Dekstrinski lepak za papirne cevi Visoka suva materija, odlično lepljenje
Tekol TG-24 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, dobro lepljenje
Tekol TG-24D Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na brzim mašinama, visoka početna lepljivost, dobro lepljenje
Tekol TG-24E Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na brzim mašinama, visoka početna lepljivost, dobro lepljenje
Tekol TG-24L Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, dobro lepljenje
Tekol TG-2410 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, dobro lepljenje
Tekol TG-2450 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, pogodan za lepljenje hromo kartona
Tekol-2430 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, visoka početna lepljivost

LEPKOVI ZA SPAJANJE KARTONSKIH KUTIJA

Lepljenje kartonskih kutija se vrši na takozvanim mašinama lepilicama. Nanošenje lepka može biti kontaktno (disk, segmentno) ili bezkontaktno (dizna). Sa stanovišta samog procesa lepljenja možemo govoriti o lepljenju kartonskih površina, štampanih i neštampanih, o lepljenju lakiranih površina (disperzni, ili UV umrežavajući lakovi) kao i o lepljenju PE ili PP filmom plastificiranih površina.

LEPKOVI ZA SPAJANJE KARTONSKIH KUTIJA

Tekol TG-22 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona, nanošenje pomoću diska
Tekol TG-22 R Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona; nanošenje pomoću diska 
Tekol TG-2210 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona; nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2220 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kao i lakiranog kartona; nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2230 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona i talasaste lepenke;  nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2240 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona; nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2870 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od lakiranog kartona (UV umrežavajući i disperzioni lak); nanošenje pomoću diska 
Tekol TG-2873 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od lakiranog kartona (UV umrežavajući i disperzioni lak); nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2860 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje lakiranih (UV umrežavajući i disperzioni lak) površina kao i lepljenje kartona i papira plastificiranih tretiranim PE i PP filmom; nanošenje pomoću diska
Tekol TG-2863 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje lakiranih (UV umrežavajući i disperzioni lak) površina kao i lepljenje kartona i papira plastificiranih tretiranim PE i PP filmom; nanošenje pomoću dizne

LEPKOVI ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU

PLASTIFIKACIJA

Plastifikacija odnosno laminacija je postupak u kome se na štampani hromo karton nanosi tretirani PE ili PP film. Može se govoriti o dva postupka vlažni i suvi postupak. Kod nas je uobičajena podela na hladni i topli. Razlika se sastoji u tome što se kod vlažnog postupka folija spaja sa papirom odmah nakon nanošenja lepka dok se kod suvog postupka sloj lepka najpre suši prolaskom kroz tunelsku sušnicu a tek nakon toga se vrši spajanje sa papirom.

Tekol TG-2830 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za “hladnu” plastifikaciju. 
Tekol TG-28 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za “suvu” laminaciju
Tekol TG-28A Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za “suvu” laminaciju za proizvode gde se očekuje dodir sa hranom
Tekol TG-2850 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za proizvodnju mesarskog papira
Tekol TG-2851 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za proizvodnju mesarskog papira
Tekol TG-25 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za kaširanje Al folije na papir

LEPKOVI ZA KAŠIRANJE

Postupkom kaširanja se vrši spajanje štampanog hromo kartona ili premaznih papira (kunzdruk) na ravnu kartonsku ploču ili mikroval u izradi transportne i komercijalne ambalaže. Za ovu namenu je moguće koristiti dekstrinske lepkove ali se zbog brzine lepljenja ipak sve više koriste polivinilacetatni lepkovi.

Tekol TG-11/K Dekstrinski Lepak je pogodan za rad na poluautomatskim i automatskim mašinama.
Tekol TG-2750 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak je pogodan za rad na brzim mašinama.
Tekol TG-2751 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak je pogodan za rad na brzim mašinama.
Tekol TG-2752 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak je pogodan za rad na brzim mašinama.

KNJIGOVEZAČKI LEPKOVI

U knjigoveznicama se koristi mnogo vrsta lepkova jer su procesi izrade knjiga veoma složeni i raznoliki (tvrd i mek povez). U izradi knjiga, brošura, fascikli i slično koristi se mnoštvo različitih materijala, što takođe utiče na zahteve koji se stavljaju pred lepak.

Tekol TG-23 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje knjižnog bloka (lajmovanje).
TG-2310 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje premaznih papira (kunzdruk) za ravnu kartonsku ploču ili talasastu lepenku.
Tekol TG-2321 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje knjižnog bloka (lajmovanje).
Tekol TG-2340 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za mašinsku izradu knjižnog bloka (lajmovanje).

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU HIGIJENSKIH PAPIRA

U higijenske papire spadaju razne vrste toaletnog papira, kuhinjski ubrusi, salvete i maramice. U procesu proizvodnje ovih artikala se koristi nekoliko vrsta lepkova koji se razlikuju po nameni, sastavu i ostalim svojstvima. Mogu se razlikovati lepkovi za laminaciju, za lepljenje prvog lista, za lepljenje zavšnog lista kao i lepkovi za lepljenje omotnica.

LEPKOVI ZA LAMINACIJU

Tekol TL-2107 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Koristi se za spajanje više slojeva u proizvodnji toalet papira, složivih i rolo kuhinjskih ubrusa. Razblažuje se sa vodom i do 1:8. Ne pravi depozit na mašinama.
Tekol TL-2101 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Koristi se za spajanje više slojeva u proizvodnji toalet papira, složivih i rolo kuhinjskih ubrusa. Razblažuje se sa vodom.
Tekol TL-2103 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Koristi se u proizvodnji salveta. Primenjuje se razblažen u odnosu 1:3 i 1:4. Prilagođen je primeni na point to point mašinama, visoke produktivnosti. Daje proizvod mek i prijatan na dodir.
Tekol TL-2104 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Koristi se za laminaciju složivih ubrusa. Može se razblažiti dodavanjem oko 20% vode na masu lepka.
Tekol TL-2105 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Koristi se za laminaciju složivih ubrusa. Primenjuje se nerazblažen.
Tekol TL-2105 S Rastvor sintetičkih polimera u vodi Koristi se za laminaciju složivih ubrusa i tvrdo presovanih rolo-džambo ubrusa. Primenjuje se nerazblažen.

LEPKOVI ZA LEPLJENJE PRVOG LISTA ZA PAPIRNU CEVKU

Tekol TL-2110 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Lepak se koristi za lepljenje prvog lista na papirnu cevku.
Tekol TL-2111 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Lepak se koristi za lepljenje prvog lista na papirnu cevku.

LEPLJENJE POSLEDNJEG LISTA ZA ROLNU PAPIRA

Tekol TL-2120 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Lepak se koristi za lepljenje poslednjeg lista toaletnog papira za rolnu. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja
Tekol TL-2121 Rastvor sintetičkih polimera u vodi Lepak se koristi za lepljenje poslednjeg lista toaletnog papira za rolnu. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja
Tekol TL-2120 L Rastvor sintetičkih polimera u vodi Lepak se koristi za lepljenje poslednjeg lista toaletnog papira za rolnu. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH VREĆA I KESA

Papirne kese su se pokazale nezamenljivim u mnogim oblastima ambalažerske prakse. Mogu se praviti različitih dimenzija, oblika i boja. Mogu se praviti uz korišćenje valjaka ili u modernijoj verziji korišćenjem dizni. Zbog ekspanzije u građevinskoj industriji, javlja se takođe sve veća potreba za proizvodnjom papirnih vreća i papirnih vreća sa plastičnim međuslojem, za pakovanje praškastih materijala. Tetragon može da ponudi čitav asortiman lepkova za proizvodnju industrijskih vreća i kesa za komercijalna pakovanja za različite mašine i različite supstrate.
TETRAGON je predstavnik Nemačke firme EMSLAND iz Emlichheima, koja proizvodi skrobne lepkove za industrijske vreće.
LEPLJENJE KESA

Tekol TG-2842
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom
Proizvodnja industrijskih vreća, lepljenje PE folije za natron papir.
Tekol TG-2841
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Proizvodnja industrijskih vreća, lepljenje PE folije za natron papir.
Tekol TG-2842
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Proizvodnja industrijskih vreća, lepljenje PE folije za natron papir.
Tekol TG-2842 E
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Proizvodnja industrijskih vreća, lepljenje PE folije za natron papir.
Tekol TG-2250
Smeša skrobnih derivata i sintetičkih polimera
Lepak se koristi za lepljenje dna. Odlikuje se dobrim nanošenjem.
Tekol TG-2251
Smeša skrobnih derivata i sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje dna. Odlikuje se dobrim nanošenjem.
Tekol TG-2270
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje dna, uzdužno spajanje, lepljenje ručki i ojačanja. Primenjuje se na srednje brzim mašinama.
Tekol TG-2271
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje dna, uzdužno spajanje, lepljenje ručki i ojačanja. Primenjuje se na sporijim mašinama.
Tekol TG-2272
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi za uzdužno lepljenje, lepljenje ručki i ojačanja. Primenjuje se na brzim mašinama.
Tekol TG-2275
Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi za uzdužno lepljenje i lepljenje dna papirnih kesa. Primenjuje se na brzim mašinama.

LEPKOVI ZA ETIKETE

Lepljenje etiketa je tehnološki veoma složen proces. Zato se očekuje da lepak odgovori na višestruke zahteve kao što su:

 • različiti tipovi mašina za etiketiranje,
 • različite vrste materijala na koji se lepi (staklo,obložen ostaklo, PET i sl.) kao i različite vrste materijala od kojih se prave etikete
 • različiti uslovi lepljenja (suvo,vlažno, hladno i toplo),
 • uslovi pranja.
LEPKOVI ZA STAKLENU AMBALAŽU

Godinama unazad kazeinski lepkovi su bili neprikosnoveni u ovoj oblasti ali se pokazalo da je zbog nestabilnosti cene kazeina potrebno novo rešenje. Tako su danas sve prisutniji takozvani hibridni ili potpuno sintetički lepkovi na bazi alkalno rastvornih sintetičkih polimera. Hibridni lepkovi i dalje sadrže kazein ali u manjim procentima.

Tekol KH-100 Kazeinski lepak Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na staklenu ambalažu. Prilagođen primeni na sporim mašinama.
Tekol KH-101  Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na staklenu ambalažu. Prilagođen primeni na brzim mašinama.
Tekol KH-200 Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na staklenu ambalažu. Prilagođen primeni na brzim mašinama.
Tekol KH-300 Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na staklenu ambalažu. Prilagođen primeni na brzim mašinama. Karakteriše se zavidnom početnom lepljivošću. Otporan je na kondenzaciju i kratkotrajno potapanje u ledenu vodu.
Tekol KH-400 Na bazi sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na staklenu ambalažu. Prilagođen primeni na brzim mašinama. Karakteriše se zavidnom početnom lepljivošću. Otporan je na kondenzaciju i kratkotrajno potapanje u ledenu vodu.
Tekol SA-100 Na bazi sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na staklenu ambalažu. Prilagođen primeni na sporim mašinama.

Dodatni zahtevi se tiču otpornosti lepljenog sloja na kondenzacionu vodu i takozvanu ledenu vodu.

LEPKOVI ZA PLASTIČNU AMBALAŽU

Lepljenje etiketa na materijale sa niskom pvršinskom energijom predstavlja poseban izazov. Naši lepkovi su pravljeni na bazi sintetičkih smola i na vodenoj su bazi. Pokazuju odlično lepljenje etiketa, elastičnost filma kao i dobro ponašanje na etiketirkama različitih tipova.

Tekol P-100 Na bazi sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na plastičnu ambalažu (PET, PVC, PS)  kao i metalnu  ambalažu zaštićenu odgovarajućim premazom.
Tekol P-300 Na bazi  sintetičkih polimera Koristi se za lepljenje papirnih etiketa na plastičnu ambalažu (PET, PVC, PS)  kao i metalnu  ambalažu zaštićenu odgovarajućim premazom.

LEPKOVI ZA KOVERTE

Postoje tri vrste lepkova za proizvodnju koverata:

 • lepkovi za lepljenje gornjeg preklopa koji se nakon punjenja koverta trajno zatvara.
 • lepkovi za lepljenje bočnih stranica i dna koverata
 • lepkovi za lepljenje “prozorčića” od celofanske ili polistirenske folije

Proizvodimo nekoliko tipova lepkova za gornji preklop. Ovi lepkovi se u momentu punjenja koverata vlaže i time postaju lepljivi (remoistening gumming adhesives). Mogu biti 100% dekstrinski, mešovito dekstrinsko-sintetički i 100% sintetički. Trajno lepljenje koverata može biti ručno i mašinsko.
Lepkovi za spajanje bočnih stranica i dna mogu takođe biti dekstrinski ili sintetički a mogu se nanositi pomoću valjaka ili pomoću mlaznice i za njih je veoma bitna brzina sušenja ali i elastičnost filma.
Za pravljenje prozorčića na kovertima se koriste najčešće polistirenski ili celofanski filmovi dok se za njihovo lepljenje koriste lepkovi na bazi kopolimernih disperzija.

LEPKOVI ZA KOVERTE

Tekol TG-9010 Lepak na bazi polivinilacetatne disperzije i dekstrina Lepak se koristi za lepljenje klapne koja se trajno zatvara. Omogućava formiranje sloja lepka koji se u osušenom stanju može ponovo aktivirati vlaženjem vodom. Može se koristiti kako na sporim, tako i na brzim mašinama.
Tekol TG-9020 Lepak na bazi polivinilacetatne disperzije Lepak se koristi za lepljenje bočnih i donjih preklopa (stranice koverte). Lepak se odlikuje visokom početnom lepljivošću što omogućava rad na veoma brzim mašinama.
Tekol TG-9021 Lepak na bazi polivinilacetatne disperzije Lepak se koristi za lepljenje bočnih i donjih preklopa (stranice koverte). Nanošenje se vrši preko dizne.
Tekol TG-9030 Lepak na bazi polivinilacetatne disperzije Lepak se koristi za lepljenje polistirenske ili “celofanske” folije na papir sa unutrašnje strane koverta odnosno za prozorčić na koverti.

 

LEPKOVI ZA SUNĐER

U poslednjih nekoliko godina došlo je izbacivanja iz upotrebe lepkova za  proizvodnjiu madraca i jastuka na bazi rastvarača. Razvijene su nove vodene disperzije na bazi polihloroprena koje uspešno menjaju prethodni sistem lepljenja. Adhezivi za poliuretanske pene koje Tetragon proizvodi su isključivo na vodenoj bazi. U zavisnosti od načina rada i materijala između koji se ostvaruje spoj postoje različiti tipovi lepkova. Odlikuju se dobrom početnom lepljivošću, čvrstim i fleksibilnim spojem.

LEPKOVI ZA SUNĐER

Tekol CR-100
Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanosi se pištoljem, visoka početna lepljivost, niske suve materije . Koristi se za lepljenje  sunđer-sunđer, sunđer-iverica i sunđer-tekstilni materijali.
Tekol CR-200 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanosi se valjkom, pištoljem ili četkom, odlikuje se jako dobrim početnim lepljenjem, Koristi se u lepljenju sunđer-sunđer,sunđer-iverica i sunđer-tekstilni materijali.
Tekol CR-201 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanosi se pištoljem, izuzetno početno lepljenje. Koristi se u lepljenju sunđer- memori pena i različitih poliuretanskih pena.
Tekol CR-202 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanosi se pištoljem, izuzetno početno lepljenje, duže otvoreno vreme, koristi se u lepljenju sunđer- memori pena i različitih poliuretanskih pena.
Tekol CR-203 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Koristi se za nanošenje sistemom valjaka u serijskoj proizvodnji i ima jako dobro početno lepljenje. Koristi se u lepljenju sunđer- memori pena, sunđer-latex, sunđer-reteks ili filc.
Tekol CR-204 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanošenje se vrši sistemom valjaka ili pištoljem i ima odlično početno lepljenje, koristi se u lepljenju spoja sunđer- memori pena, sunđer-latex, sunđer-reteks ili filc.
Tekol CR-205 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanošenje se vrši sistemom valjaka ili pištoljem i ima odlično početno lepljenje, koristi se u lepljenju spoja sunđer- memori pena, sunđer-latex, sunđer-reteks ili filc.

 

LEPKOVI ZA DRVO

TETRAGON prodaje lepkove za razne vrste drveta poznatog italijanskog proizvođača i ima ih permanentno na zalihi.

GALERIJA

NAŠ TIM

Dragan Marković

Direktor

+381 63 600854
dragan@tetragon-doo.com

Ljiljana Davidović

Nabavka

+381 63 1955570
ljilja@tetragon-doo.com

Srđan Aćimović

Prodaja

+381 63 1106671
srdjan.acimović@tetragon-doo.com

KONTAKT

Kontakt Informacije