Politika kvaliteta

Mi, svi zaposleni u Tetragonu smo posvećeni proizvodnji kvalitetnih lepkova (adheziva) i pružanju kvalitetne podrške kupcima i na tom putu ćemo integriasni menadžment sistem shvatiti kao moćnu i nezamenljivu alatku.

Posvećeni smo ispunjenju svih zahteva kupca kako onih iskazanih tako i onih koje možemo da anticipiramo. Takođe smo posvećeni i ispunjenju svih zahteva proizišlih iz zakonskih regulativa i zahteva ISO 9001.

Najviše rukovodstvo je posebno okrenuto stalnom praćenju i poboljšanju delotvornosti sistema kvaliteta.

Naša politika kvaliteta biće detaljno predstavljena svim zaposlenima sa ciljem da je zaposleni razumeju na pravi način i da samim tim daju kvalitetan doprinos njenom ostvarenju.

Politika kvaliteta biće razmatrana od strane najvišeg rukovodstva najmanje jednom godšnje kako bi uvek bila adekvatna i kako bi zaista odražavala našu posvećenost sistemu menadžmenta kvalitetom.

Ovde možete pogledati naš sertifikat:

14001

Politika zaštite životne sredine

Svi zaposleni opredeljeni su za sprečavanje svih štetnih uticaja na životnu sredinu i primenu i neprekidno poboljšavanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i odgovarajućim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine.

Sve aktivnosti (razvoj novih proizvoda, nabavku hemikalija, proizvodnju i transport naših proizvoda) obavljamo na način koji štetne uticaje na životnu sredinu svodi na minimum. Stalno pratimo zakonsku regulativu kako bi naše aktivnosti bile blagovremeno dovedene u sklad sa promenama u ovoj oblasti.

Vršimo periodično sagledavanje svih procesa sa stanovišta održivosti i energetske efikasnosti. Vršimo stalnu edukaciju zaposlenih čime ih činimo aktivnim i istinski posvećenim učesnicima u procesu očuvanja životne okoline.

Naše opredeljenje u vezi žaštite okoline činimo javnim i dostupnim našim partnerima, susedima kao i široj zajednici.

Ovde možete pogledati naš sertifikat:

SUZZS14001

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Svi zaposleni opredeljeni su za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu i njegovo neprekidno poboljšavanje u skladu sa zahtevima standarda ISO 18001:2004 i odgovarajućim zakonima i propisima iz ove oblasti.

Zaposlene doživljavamo kao veliku vrednost i zato smo posvećeni brizi o njihovom zdravlju i sigurnosti na radu. Obavljamo sve aktivnosti tako da se eliminiše ili svede na minimum rizik za zaposlene i druge učesnike u procesu rada. Periodično vršimo sagledavanje i preispitivanje svih aspekata naše delatnosti koji su značajni za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Pratimo i primenjujemo zakone koji regulišu ovu oblast.

Stalnom edukacijom i podsticanjem zaposlenih utičemo na njihov stav i nivo pažnje u vezi bezbednosti i zdravlja na radu.

Naše opredeljenje u vezi zdravlja i sigurnosti na radu činimo javnim i dostupnim našim partnerima, susedima kao i široj zajednici.

Ovde možete pogledati naš sertifikat:

OHSAS14001

PROIZVODI

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH CEVI (HILZNI)

Papirne cevi se proizvode savijanjem i lepljenjem više slojeva papira odnosno kartona. Takozvano motanje može biti spiralno, paralelno ili konusno. Cevi se mogu praviti počevši od dva sloja papira pa čak i do 30. Pritisna čvrstoća cevki zavisi od kvaliteta papira ali delimično i od vrste lepka. Pritisna čvrstoća se meri nakon potpunog sušenja cevi. Zavisno od namene cevi i brzine mašine mogu se koristiti različiti tipovi lepka. Za transportne hilzne uobičajeno je da se koriste dekstinski lepkovi dok se za brze mašine i tankozide hilzne preporučuju polivinilacetatni lepkovi. Lepak se može nanositi kaskadno, valjcima, potapanjem ili diznom.

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH CEVI (HILZNI)

Tekol TG-12 Dekstrinski lepak za spiralno motane papirne cevi Visoka suva materija, srednji viskozitet,
Tekol TG-12 B Dekstrinski lepak za spiralno motane papirne cevi Visoka suva materija, nizak viskozitet,
Tekol TG-12 D Dekstrinski lepak za spiralno motane papirne cevi Visoka suva materija, srednji viskozitet, visoka  početna lepljivost,
Tekol TG-12 L Dekstrinski lepak za spiralno motane papirne cevi Visoka suva materija, visok viskozitet, visoka  početna lepljivost
Tekol TG-12 P Dekstrinski lepak za spiralno motane papirne cevi Visoka suva materija, nizak viskozitet, odlično lepljenje
Tekol TG-24 Polivinilacetatni lepak za spiralno motane papirne cevi Rad na brzim mašinama, velika početna lepljivost, dobra tečljivost
Tekol TG-24D Polivinilacetatni lepak za spiralno motane papirne cevi Rad na brzim mašinama, velika početna lepljivost dobra tečljivost
Tekol TG-24L Polivinilacetatni lepak za spiralno motane papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, dobro nanošenje lepka
Tekol TG-2410 Polivinilacetatni lepak za spiralno motane papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, dobro lepljenje,
Tekol TG-2450 Polivinilacetatni lepak za spiralno motane papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, pogodan za lepljenje hromo kartona
Tekol-2460 Polivinilacetatni lepak za spiralno motane papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, dobro nanošenje lepka

LEPKOVI ZA SPAJANJE KARTONSKIH KUTIJA

Lepljenje kartonskih kutija se vrši na takozvanim mašinama lepilicama. Nanošenje lepka može biti kontaktno (disk, segmentno) ili bezkontaktno (dizna). Sa stanovišta samog procesa lepljenja možemo govoriti o lepljenju kartonskih površina, štampanih i neštampanih, o lepljenju lakiranih površina (disperzni, ili UV umrežavajući lakovi) kao i o lepljenju PE ili PP filmom plastificiranih površina.

LEPKOVI ZA SPAJANJE KARTONSKIH KUTIJA

Tekol TG-22 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona, nanošenje pomoću točka
Tekol TG-22 R Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona; nanošenje pomoću točkića, 
Tekol TG-2220 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kao i lakiranog kartona; nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2230 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona;  nanošenje pomoću dizne 
Tekol TG-2860 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje lakiranih (UV umrežavajući i disperzioni lak) površina kao i lepljenje kartona i papira plastificiranih tretiranim PE i PP filmom; nanošenje pomoću točka
Tekol TG-2863 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje lakiranih (UV umrežavajući i disperzioni lak) površina kao i lepljenje kartona i papira plastificiranih tretiranim PE i PP filmom; nanošenje pomoću dizne

LEPKOVI ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU

PLASTIFIKACIJA

Plastifikacija odnosno laminacija je postupak u kome se na štampani hromo karton nanosi tretirani PE ili PP film. Može se govoriti o dva postupka vlažni i suvi postupak. Kod nas je uobičajena podela na hladni i topli. Razlika se sastoji u tome što se kod vlažnog postupka folija spaja sa papirom odmah nakon nanošenja lepka dok se kod suvog postupka sloj lepka najpre suši prolaskom kroz tunelsku sušnicu a tek nakon toga se vrši spajanje sa papirom.

Tekol TG-2830 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za hladnu plastifikaciju. 
Tekol TG-28 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za suvu laminaciju za grafičke proizvode gde se očekuje dodir sa hranom
Tekol TG-28A Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za suvu laminaciju
Tekol TG-2840 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje tretirane PP folije za natron papir u proizvodnji natron vreća
Tekol TG-2850 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za izradu mesarskog papira
Tekol TG-2851 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za izradu mesarskog papira
Tekol TG-2852 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za laminaciju metalizirane PP folije na papir
Tekol TG-2853 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za izradu mesarskog papira
Tekol TG-25 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za laminaciju Al-folije na papir

LEPKOVI ZA KAŠIRANJE

Postupkom kaširanja se vrši spajanje štampanog hromo kartona ili premaznih papira (kunzdruk) na ravnu kartonsku ploču ili mikroval u izradi transportne i komercijalne ambalaže. Za ovu namenu je moguće koristiti dekstrinske lepkove ali se zbog brzine lepljenja ipak sve više koriste polivinilacetatni lepkovi.

Tekol TG-11/K Lepak na bazi dekstrina Lepak je pogodan za poluautomatske i automatske mašine srednje brzine.
Tekol TG-14 Lepak na bazi dekstrina Lepak je pogodan za poluautomatske i automatske mašine srednje brzine.
Tekol TG-2720 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak je pogodan za rad na brzim mašinama, gde se očekuje velika brzina uspostavljanja veze između lepljenih površina.
Tekol TG-2721 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak je pogodan za rad na brzim mašinama, gde se očekuje velika brzina uspostavljanja veze između lepljenih površina.

KNJIGOVEZAČKI LEPKOVI

U knjigoveznicama se koristi mnogo vrsta lepkova jer su procesi izrade knjiga veoma složeni i raznoliki (tvrd i mek povez). U izradi knjiga, brošura, fascikli i slično koristi se mnoštvo različitih materijala, što takođe utiče na zahteve koji se stavljaju pred lepak.

Tekol TG-23 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje knjižnog bloka (lajmovanje)
TG-2310 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje premaznih papira (kunzdruk) za ravnu kartonsku ploču ili mikroval.
Tekol TG-2320 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje knjižnog bloka (lajmovanje)
Tekol TG-2330 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak je pogodan za rad na brzim mašinama, gde se očekuje velika brzina uspostavljanja veze između lepljenih površina.

LEPKOVI ZA PROIZVODNJU HIGIJENSKIH PAPIRA

U higijenske papire spadaju razne vrste toaletnog papira, kuhinjski ubrusi, salvete i maramice. U procesu proizvodnje ovih artikala se koristi nekoliko vrsta lepkova koji se razlikuju po nameni, sastavu i ostalim svojstvima. Mogu se razlikovati lepkovi za laminaciju, za lepljenje prvog lista, za lepljenje zavšnog lista kao i lepkovi za lepljenje omotnica.

LEPKOVI ZA LAMINACIJU

Tekol TL-2100 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za spajanje dva i tri sloja papira u proizvodnji toaletnog papira
Tekol TL-2101 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za spajanje dva i tri sloja papira u proizvodnji toaletnog papira
Tekol TL-2105 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za spajanje dva i tri sloja papira u proizvodnji ubrusa

LEPKOVI ZA LEPLJENJE PRVOG LISTA ZA PAPIRNU CEVKU

Tekol TL-2110 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje prvog lista toaletnog papira za papirnu cevku. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja.
Tekol TL-2111 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje prvog lista toaletnog papira za papirnu cevku. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja.

LEPLJENJE POSLEDNJEG LISTA ZA ROLNU PAPIRA

Tekol TL-2120 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje poslednjeg lista toaletnog papira za rolnu. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja
Tekol TL-2121 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje poslednjeg lista toaletnog papira za rolnu. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja
Tekol TL-2120 L Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje poslednjeg lista toaletnog papira za rolnu. Nakon sušenja papir se odvaja bez cepanja

LEPKOVI ZA LEPLJENJE KESA

LEPLJENJE KESA

Tekol TG-2250
Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera
Lepak se koristi za lepljenje dna papirnih kesa.
Tekol TG-2270
Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera
Lepak se koristi za uzdužno lepljenje papirnih kesa.

LEPKOVI ZA ETIKETE

Lepljenje etiketa je tehnološki veoma složen proces. Zato se očekuje da lepak odgovori na višestruke zahteve kao što su:

  • različiti tipovi mašina za etiketiranje,
  • različite vrste materijala na koji se lepi (staklo,obložen ostaklo, PET i sl.) kao i različite vrste materijala od kojih se prave etikete
  • različiti uslovi lepljenja (suvo,vlažno, hladno i toplo),
  • uslovi pranja.
LEPLJENJE NA STAKLENU AMBALAŽU

Godinama unazad kazeinski lepkovi su bili neprikosnoveni u ovoj oblasti ali se pokazalo da je zbog nestabilnosti cene kazeina potrebno novo rešenje. Tako su danas sve prisutniji takozvani hibridni ili potpuno sintetički lepkovi na bazi alkalno rastvornih sintetičkih polimera. Hibridni lepkovi i dalje sadrže kazein ali u manjim procentima.

Tekol KH-100 Kazeinski lepak Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na sporim i srednje brzim mašinama.
Tekol KH-100 M Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na brzim mašinama. Lepak se odlikuje dobrim lepljenjem, dobrom tečljivošću i lako se rastvara, odnosno pere u zaalkalisanoj vodi.
Tekol KH-200 Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na sporim i srednje brzim mašinama. Lepak se odlikuje dobrim lepljenjem, dobrom tečljivošću i ne prlja mašinu tokom rada. Boce se dobro peru toplom zaalkalisanom vodom.
Tekol KH-201 Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na brzim mašinama. Lepak se odlikuje visokom početnom lepljivošću, ne prska i ne pravi niti. Boce se dobro peru toplom zaalkalisanom vodom.
Tekol KH-101 Na bazi kazeina i sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na brzim mašinama. Lepak se odlikuje visokom početnom lepljivošću, ne prska i ne stvara niti. Boce se dobro peru toplom zaalkalisanom vodom.
Tekol SA-100 Na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na srednje brzim mašinama. Lepak se odlikuje dobrim lepljenjem, ne prska i ne stvara niti tokom upotrebe. Boce se dobro peru toplom zaalkalisanom vodom.
Tekol SA-200 Na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na staklo. Pogodan za rad na srednje brzim mašinama. Lepak se odlikuje dobrim lepljenjem, ne prska i ne stvara niti tokom upotrebe. Boce se dobro peru toplom zaalkalisanom vodom.

Dodatni zahtevi se tiču otpornosti lepljenog sloja na kondenzacionu vodu i takozvanu ledenu vodu.

LEPLJENJE NA PLASTIČNU AMBALAŽU

Lepljenje etiketa na materijale sa niskom pvršinskom energijom predstavlja poseban izazov. Naši lepkovi su pravljeni na bazi sintetičkih smola i na vodenoj su bazi. Pokazuju odlično lepljenje etiketa, elastičnost filma kao i dobro ponašanje na etiketirkama različitih tipova.

Tekol P-100 Na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na plastičnu ambalažu (PET, PVC, PS  kao i za konzerva od metalnog lima).
Tekol P-200 Na bazi  sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje papirnih etiketa na plastičnu ambalažu (PET, PVC, PS  kao i za konzerva od metalnog lima). Lepak se koristi i za lepljenje preklopa lakiranih etiketa kod etiketiranja metalnih konzervi.
Tekol P-300 Na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za lepljenje akciznih markica tj. dobro lepi i na staklene i plastične površine.

LEPKOVI ZA KOVERTE

Postoje tri vrste lepkova za proizvodnju koverata:

  • lepkovi za lepljenje gornjeg preklopa koji se nakon punjenja koverta trajno zatvara.
  • lepkovi za lepljenje bočnih stranica i dna koverata
  • lepkovi za lepljenje “prozorčića” od celofanske ili polistirenske folije

Proizvodimo nekoliko tipova lepkova za gornji preklop. Ovi lepkovi se u momentu punjenja koverata vlaže i time postaju lepljivi (remoistening gumming adhesives). Mogu biti 100% dekstrinski, mešovito dekstrinsko-sintetički i 100% sintetički. Trajno lepljenje koverata može biti ručno i mašinsko.
Lepkovi za spajanje bočnih stranica i dna mogu takođe biti dekstrinski ili sintetički a mogu se nanositi pomoću valjaka ili pomoću mlaznice i za njih je veoma bitna brzina sušenja ali i elastičnost filma.
Za pravljenje prozorčića na kovertima se koriste najčešće polistirenski ili celofanski filmovi dok se za njihovo lepljenje koriste lepkovi na bazi kopolimernih disperzija.

LEPKOVI ZA KOVERTE

Tekol TG-90 Na bazi dekstrina Lepak se koristi za lepljenje klapne koja se trajno zatvara. Odlikuje se brzim vlaženjem i dobrim lepljenjem
Tekol TG-9040 Na bazi sintetičkih polimera i dekstrina Lepak se koristi za lepljenje klapne koja se trajno zatvara. Odlikuje se brzim vlaženjem i dobrim lepljenjem
Tekol TG-91 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepak se koristi za bočnih stranica i dna koverata. Koristi se za rad na brzim mašinama.
Tekol TG-92 Disperzni lepak na bazi sintetičkih polimera Lepljenje „prozorčića“

GALERIJA

NAŠ TIM

Dragan Marković

Direktor

+381 63 600854
dragan@tetragon-doo.com

Ljiljana Davidović

Nabavka

+381 63 1955570
ljilja@tetragon-doo.com

Srđan Aćimović

Prodaja

+381 63 1106671
srdjan.acimović@tetragon-doo.com

KONTAKT

Kontakt Informacije